• Dzisiaj jest: 23 stycznia 2020
 • Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
 • Wakacje już za:
  • 293 dni

"Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie"
ks. Jan Twardowski

×

Wyszukaj w serwisie

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach

 

 1. Istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na:

1.    Rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia ,

2.    Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • szczególnych uzdolnień,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaburzeń zachowania i emocji
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za

granicą.

 

 1. Warunki

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

 1. Inicjatywa

 

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na podstawie:

 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • informacji przekazanej przez nauczyciela lub specjalistę o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną ucznia – na podstawie rozpoznania jego indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 

 1. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz

uczniów szkół ponadpodstawowych;

porad i konsultacji;

 • warsztatów.

 

 1. Zadania pedagoga i psychologa

 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. Zadania logopedy 

 

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Zadania doradcy zawodowego

 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania.

 

 1. Zadania terapeuty pedagogicznego 

 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomoc psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, na wniosek dyrektora szkoły zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 1. Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia, dokumentację tych zajęć prowadzą w dzienniku zajęć specjalistycznych i w dzienniku zajęć innych, do którego wpisują:
 • nazwiska i imiona uczniów,
 • obecność ucznia na zajęciach,
 • indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy,
 • tematy przeprowadzonych zajęć,
 • ocenę postępów ucznia w odniesieniu do prowadzonych zajęć
 • wnioski dotyczące dalszej pracy.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem szczególnie uzdolnionym, dokumentację  tych 
 2. zajęć prowadzą w dzienniku  zajęć z uczniem szczególnie uzdolnionym, zgodnie  z opracowanym indywidualnym programem  pracy.
 3. Nauczyciele specjaliści prowadzą dokumentację w swoich dziennikach zajęć.
 4. Wychowawcy w Dzienniku lekcyjnym wpisują uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i sporządzają informację dla rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Pedagog szkolny sporządza wykaz, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły, określający formy przedzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych uczniów (wg poziomów nauczania).

 

 

 

 1. Informacja dla rodziców ucznia (prawnych opiekunów)

 

 1. potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się jego rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie.
 2. Informacja określa formy i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 3. Informację sporządza wychowawca klasy – zapis w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Indywidualne kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami”.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie składają podpis z adnotacją „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”.

 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

 

 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:
  1. zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
  2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym - w zależności od potrzeb - na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w przypadku:
  3. ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym,
  4. ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym,
  5. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - działania o charakterze socjoterapeutycznym;
  6. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 
  7. działania wspierające rodziców ucznia oraz - w zależności od potrzeb - zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, również ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;
  8. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:
   • w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum - zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
   • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  9. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 
  10. w przypadku uczniów niepełnosprawnych - w zależności od potrzeb - rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;

11) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości    

       psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia

specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen - wybrane zajęcia  edukacyjne,

które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5  uczniów.