• Dzisiaj jest: 25 lutego 2024
  • Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
  • Wakacje już za:
    • 293 dni

"Nikt nie żyje dzięki sobie i tylko dla siebie"
ks. Jan Twardowski

×

Wyszukaj w serwisie

Egzamin

Źródła informacji o egzaminie ósmoklasisty – zakładka PRAWO na stronie internetowej OKE (www.oke.wroc.pl) 

 

AKTUALNE ROZPORZĄDZENIA: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. ,poz. 512, z późn. Zm 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 

 · 25 maja 2021 r egzamin z języka polskiego, 

 · 26 maja 2021 r. na egzamin z matematyki,  

 · 27 maja 2021 r. na egzamin z języka obcego. 

 

 

INFORMACJE O ZASADACH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO   W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

2.  Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, wyjątek stanowi osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

3.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.  

5.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.   Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających 

6.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

7.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

8.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową). 

9.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).  

10.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

b) wychodzi do toalety  

11.  Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą  mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  

12.  Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

13. W celu uniknięcia tworzenia się grup przed szkołą  oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, dyrektor szkoły może na przykład:  

a) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)  

b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały  

c) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)  

d) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)